PRIVACY POLICY

RKSV Brakkenstein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

RKSV Brakkenstein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als  RKSV Brakkenstein zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Voor de opslag van de persoonsgegevens maakt RKSV Brakkenstein gebruik van Sportlink, een softwarepakket dat wordt ondersteund door de KNVB en dat ook voor wedstrijdzaken moet worden gebruikt. Sportlink voldoet aan de voorwaarden van de AVG. Dit is opgenomen in de algemene voorwaarden van het pakket.

Verwerking persoonsgegevens van de leden en onbetaalde vrijwilligers
Persoonsgegevens van leden en onbetaalde vrijwilligers worden door RKSV Brakkenstein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Algemene communicatie en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven van de werkzaamheden die nodig zijn voor de voetbalvereniging.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het ingevulde inschrijfformulier
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKSV Brakkenstein de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– NAW gegevens;
– (Zakelijk) Telefoonnummers;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– IBAN-nummer;
– Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door RKSV Brakkenstein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van uw lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens voor de Nieuwsbrief
Persoonsgegevens voor de Nieuwsbrief worden door RKSV Brakkenstein verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijfformulier voor lidmaatschap;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKSV Brakkenstein de volgende persoonsgegevens van u gebruiken:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens zijn door RKSV Brakkenstein opgeslagen ten behoeve van de ledenadministratie.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft worden m.n. opgeslagen in een software pakket, Sportlink.
Dit pakket moeten wij gebruiken indien wij aan wedstrijden geregeld via de KNVB  willen meedoen.
Het gebruik van Sportlink en dan m.n. het gebruik van de persoonsgegevens is beperkt door gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast wordt voor gebruikers slechts een deel van alle persoonsgegevens toegankelijk gemaakt. De toegang is opgenomen in het register met daarin wie welke persoonsgegevens kan raadplegen.
Verder zullen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor tuchtzaken van de KNVB of andere wettelijke verplichtingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
RKSV Brakkenstein bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op het gebruik van Sportlink;
– Sportlink maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, daarnaast wordt van het overzichten van de penningmeester t.b.v. de betaalde vrijwilligers een back-up gemaakt / papieren versie bijgehouden;
– We testen en evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
RKSV Brakkenstein
Heemraadstraat 9
6525 TG Nijmegen
Email, info@rksvbrakkenstein.nl

 

Aanmelden Nieuwsbrief